O Cristo (Fill Me)

Panginoon, ako'y tinawag Mo
At tumanggap sa Pangalan Mo
Ngunit paano ba ito
Kaya ngayon umaasa Sa'yo
Ang Salita Mo'y maipamuhay ko
Kailangan ko ang banal Mong Espiritu

Ang puso ko, O Cristo, ay nagsusumamo
O Cristo ako'y yakapin Mo
Upang ang buhay Mo
Ang makita nila sa buhay ko
Walang iba kundi Ikaw lamang
Ang nais ko, O Cristo

Upang Ika'y aking maranasan
Ang sarili kakalimutan
Upang Ika'y malayang manahan
Ang Iyong Banal na Espiritu
At hindi na ang kagustuhan ko
Pagkat tunay na Ikaw lang ang Daan

Sa sarili ay di ko kaya
Nagdududa at nanghihina
Ngunit ako ay hawak Mo
Tinutuwid ang bawat mga hakbang
Tagumpay ay handa Mong laan
Tinubos at pinagtagumpayan

Ang buhay ko, O Cristo, ay nagsusumamo
O Cristo ang buhay ko'y Sa'yo
Ang tanging nais ng puso ko
Alam ko na ako nga ay Sa'yo
Maghari Ka, O Cristo
Maghari Ka, O Cristo

Home