Pinasasalamatan Ka

Nakaranas ka ba ng pag-ibig Niya,
Nakatanggap ng biyayang
lagpas sa'yong mga sala?
Naranasan mo ba ang pag-iingat Niya
sa araw-araw?
Kung naranasan mo, ang kabutihan Niya,
Ating pasalamatan Siya

Hallelujah, hallelujah,
salamat po aming Ama
Hallelujah, purihin Ka sa'yong
dakilang mga gawa
Ang Iyong likha'y umaawit
ng pagpupuri't pagsamba
Pinasasalamatan Ka

Nakaranas ako ng pag-ibig Mo
Nakatanggap ng biyayang
lagpas sa'king mga sala
Naranasan ko ang pag-iingat Mo sa araw-araw
Naranasan ko ang kabutihan Mo
kaya pinasasalamatan Ka

Hallelujah, hallelujah,
salamat po aming Ama
Hallelujah, purihin Ka sa'yong
dakilang mga gawa
Ang Iyong likha'y umaawit
ng pagpupuri't pagsamba
Pinasasalamatan Ka

Hallelujah, hallelujah, inaawitan Ka
Hallelujah, hallelujah, pinapupurihan Ka
Hallelujah, hallelujah, pinasasalamatan Ka
Ang Iyong likha'y umaawit
ng pagpupuri't pagsamba
Pinasasalamatan Ka

Hallelujah, hallelujah,
salamat po aming Ama
Hallelujah, purihin Ka sa'yong
dakilang mga gawa
Ang Iyong likha'y umaawit
ng pagpupuri't pagsamba
Pinasasalamatan Ka

Ang Iyong likha'y umaawit
ng pagpupuri't pagsamba
Pinasasalamatan Ka…

Hallelujah, hallelujah, inaawitan Ka
Hallelujah, hallelujah, pinapupurihan Ka
Hallelujah, hallelujah, pinasasalamatan Ka

Home

Next song