Pinasyahan Kong Sumunod

Nagpasya ako sa aking loob
Na ang susundi'y tanging si Hesus;
Taos sa puso't di makikilos,
Walang urong sa pagsunod!

Hindi uurong kahit laitin,
Kahit tawanan ay susunod rin;
Si Hesus lamang ang kilalaning
Mananakop ng salarin!

Makikibaka't titiisin ko,
Ang pag-uusig ng mga tao;
Lakas ko't buhay, sampung talino,
Iaalay ko kay Kristo!

Magbuhat ngayon si Hesus lamang,
Ang susundin ko sa aking buhay;
Dating pamumuhay ko'y iiwan,
At di ko na babalikan!

Panginoon ko, ang Iyong tulong,
Huwag iwalay, samo ko't hiling;
Habang lakas Mo ang aking baon,
Sa labana'y di uurong!

Home