Purihin ang Diyos

Ang Diyos sayo ay naghihintay
sayo'ng mga dalangin
mga dalangin na nagpapatunay
na ika'y nagtitiwala
manatili at maghintay
sa Diyos na buhay
Alisin ang lahat ng pagduda
Pagkat minamahal ka Niya

O Magpuri
sati'ng panalangin
Ang Diyos dakilain
at luwalhatiin
anumang pagsubok
tayo ay lumapit
sa Diyos ng pag-ibig

Ang Diyos na may gawa at lumikha ng lahat
Mula pa noon sayo ay nagtapat
Hindi Siya nagkulang, hindi kailanman
Sayo'ng kahinaan pangunaway sapat
Kumapit lang at huwag ng mangamba
Ipagtiwala mo na ang lahat sa Kaniya
Ngayon ang'yong araw ng pagtatagumpay
Ibigay ang papuri

Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos
Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos

O kay inam na mamasdan
Pag Diyos ang nangusap
Tila minsan walang nangyayari
Ngunit Siya ay kumikilos
Manatili at maghintay
Siya'y magpapatunay
Alisin lahat ng pagduda
Mahal ka ni Hesus…

Home