Sa Ating Dakilang Hari

Sa ating dakilang Hari,
Haring walang hanggan,
Ang makapangyarihang Diyos,
Purihin.
Siya'y ating awitan,
Haring walang hanggan,
ating luwalhatiin,
Diyos ay purihin.

Kamay ko'y aking ittataas lagi,
Purihin ang Hari…
Sa puso ko, sa Diyos
may kagalakan,
Siya ay aawitan.

Isisigaw "papuri" sa Hari,
Isisigaw "luwalhati" sa Hari,
Isisigaw "karangalan" sa Hari,
Isisigaw "kapangyarihan"
sa hari;
Bawat papuri: luwalhati,
karangalan, kapangyarihan
ay para lang kay Hesu- Kristo…

Home