Sa Hardin

Bago magbukang liwayway
Sa hardin ako tumutungo
Upang manalangin at marinig
Ang tinig ni Jesu-Cristo

Sa aking puso'y
Nangungusap Sya
Aniya, "Ikaw ay akin";
Ang galak na aking nadarama,
Tunay at walang maliw.

Sa tinig Niyang kay tamis,
Kalikasa'y pumapayapa;
Pangungusap Niya ay kaaliwan
Sa aking puso at diwa.

Tunay na nasisiyahan,
Puso ko sa pananalangin;
Subalit Kanyang pinahahayo
Ako na nasa sa dilim.

Home