Sa Kabanal Banalang Dako

Sa Kabanal banalang dako,
Patuluyin Mo ako
Di man karapat dapat
Dadamhin ko ang Presensya Mo
Sasambahin papupurihan Ka,
Magpapatianod sa kalooban Mo

Alam kong narito Ka na,
Damang dama Kita
Hayaan Mong malunod sa Pag-ibig Mo
Linisin Mo ako, sa mga sala ko
Hangad ng puso ko'y
Magkabuklod tayo

Habang naglalakbay
Sa landas ng buhay
Kailangan ko ang Iyong pag antabay
Ang kapighatian kung di makayanan,
Isipan ko'y panariwain Mo
(Sa kabanal banalang dako)

Mangusap Kang malinaw
Sa puso kong lito,
Banal Mong kalooban
Pagbubulayan ko,
Magpakahayag Ka sa isipan ko,
At paglubagin gupong damdamin ko

Home