Sa Kalbaryo

Buhay ko'y malaong ginugol,
Na hiwalay sa Panginoon,
Di pansing Siya'y naparoon
sa Kalbaryo.

Saganang biyaya ni Cristo,
At patawad ay nakamtan ko;
Ako'y pinalayang totoo sa Kalbaryo!

Nakilala ko sa Salita
Na ako'y makasalanan nga;
Hanggang ako'y magmakaawa
sa Kalbaryo.

Ngayon ay aking inihahandog
Ang lahat-lahat ko kay Hesus;
Awit ko'y di matapus-tapos
sa Kalbaryo.

O, pagkadakilang pag-ibig,
O, biyayang hulog ng langit,
Ang sa Dios at tao'y naglapit
sa Kalbaryo.

Home

Next song