Sa Presensya Mo

Kung ang buhay ko ay hawak Mo
Saan pa ang tungo?
Walang lugar na mas ligtas
Kundi sa piling Mo
Dumanas man ng pagsubok
Hindi matatakot
'Pagkat sa piling Mo
Ako'y mayroong lakas
Na harapin ang bukas

Kung ang langit at ang lupa
ay iyong likha,
Kanino pa iaasa aking nadarama?
Matayog man aking bundok
hindi mangangamba
'Pagkat aking nalalamang
Ikaw ay nariyan lang
Nakamasid at nakaabang

Ang presensiya Mo'y may ibang hatid
May kung anong bigat
Ang napapawi sa aking dibdib
Hindi nais na mawalay Sa'yo
Ikaw ang lahat sa buhay ko
Mananatili ako sa Presensiya Mo

Sa presensya Mo (may kagalakan)
Sa presensya Mo (may kagalingan)
Sa presensya Mo (may kapayapaan)
Sa presensya Mo, Panginoon
Sa presensya Mo (may kalakasan)
Sa presensya Mo (may katubusan)
Sa presensya Mo (may kaligtasan)
Tanging sa presensya Mo matatagpuan

Kagalingang lubus-lubos
kong nakamtan
Kagalakang hindi maaagaw ninoman
kapayapaang di maabot ng isipan
Tanging sa presensya Mo
Ang lahat ng'to'y naranasan ko

Sa presensya Mo (may kagalakan)
Sa presensya Mo (may kagalingan)
Sa presensya Mo (may kapayapaan)
Sa presensya Mo, Panginoon
Sa presensya Mo (may kalakasan)
Sa presensya Mo (may katubusan)
Sa presensya Mo (may kaligtasan)
Tanging sa presensya Mo matatagpuan

kagalakan, kagalingan,
kapahingahan, kapayapaan
kalakasan, katugunan
katubusan, kaligtasan
Tanging sa presensiya Mo matatagpuan

Home