Sa Twina'y Kasama

Sa aking puso ay may kapayapaan
Di dulot ng sanlibutan
Bagama't maraming pagsubok sa buhay
Hindi ako manglulupaypay

Koro:
Sa tuwina'y kasama ko si Hesus
Sa tuwina'y kasama sa puso'y Diyos
Di Niya ako iiwan na nag-iisa
Bulong Nya'y pagibig sa kaluluwa

Waring umaawit buong sanlibutan
Patungkol sa ating Hari
Bagabag naparam, gabi'y naging araw
Nang Siya sa puso ko'y tumanglaw

Itong yamang taglay samantala lamang
Habang ako'y naglalakbay
Ngunit Siya'y babalik upang ako'y kukunin
Sa tahanang langit dadalhin

Home