Salamat sa Iyo

Salamat sa Iyo
Aking Panginoong Hesus
Ako'y inibig Mo
At inangking lubos

Ang tanging alay ko sa Iyo, aking Ama
Ang buong buhay ko puso at kalulwa
Di man makayanang maipagkaloob
Mamahaling hiyas ni gintong sinukob
Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin
Ang tanging alay ko nawa ay gamitin
Ito lamang, Ama, wala nang iba pa
Akong hinihiling

Di ko akalaing
Ako ay bibigyang pansin
Ang taong tulad ko'y
Di dapat mahalin

Aking hinihintay
Ang Iyong pagbabalik, Hesus
Ang makapiling Ka'y
Kagalakang lubos

Home