Pastol ng Buhay Ko

Pastol ng buhay ko
Ako'y pagharian Mo
Kahit saan pa man, ako ay susunod
Ang tanging nais ko'y
Duminig sa tinig mo
Kahit saan pa man susunod

Sa pastulan mong tahimik
At sa banayad na batis
Pastol ng buhay ko ay katabi
Harapin man ang kabundukan
O ang malalim na bangin
Pastol ng buhay ko, gagabay sakin

Home