Si Hesus Ang Kaibigang Tapat

Si Hesus ang Kaibigang
Matapat kailan pa man
Tayo ay tinutulungan
At pinapatnubayan
Kaydaming lumbay at hirap
Na ating dinaranas
Bakit di natin ilagak
Sa Kaniya'ng lahat-lahat?

May pagsubok ba sa buhay
At salang pinapasan?
Tayo'y huwag manlulupaypay
Sa Dios natin isaysay
Si Cristo'y walang katulad
Na karamay sa hirap
Sa Kaniya tayo tumawag
Upang tayo'y maligtas

Tayo ba ay may pasanin
At mga sulirinanin?
Sa Dios natin idalangin
At tayo'y aaliwin
Kaibigan ma'y lumimot
Sa Dios natin idulog
Kay Hesus tayo pasakop
At laging magpakupkop

Home