Sindihang muli ang buhay kong ito

Mayroon akong nadaramang panlalamig
Dati-rati ay may init at sigla
Ngunit parang mayroong pagbabago ang mundo
Ang lungkut-lungkot muli ng buhay ko

Sindihang mo't gawing makulay
Papagningasin mong muli ang buhay
Tulad ng dati, tulad ng unang pag-ibig sa puso ko
Sindihang muli ang buhay kong ito

Di ko na makita ang Iyong pagmamahal
Tila may hadlang sa ating dalawa
Ang dalangin ko o Diyos, ay kalingain ako
At buhayin ang apoy sa puso ko

Home