Susundan Kita, O Kristo

Si Kristo'y nananawagan,
Tayo ay tinatawagan;
"Pasanin mo ang iyong krus,
At sa Aki'y laging sumunod."

Susundin Kita, O Kristo,
Kahit saan ma'y hahayo;
Ang banal Mong kalooban,
Susundin ko magpakailan man.

Buhay ko ay pagharian
Ng banal Mong kalooban,
Kahit na saan akayin,
Ang nais Mo'y laging gagawin.

Kahit na may pag-uusig,
Di ako maliligalig;
Sususnod pa rin kay Kristo,
Kahit hirap ang danasin ko.

Si Hesus ang papatnubay
At sa aki'y aalalay;
Saan man ako magtungo,
Kagalaka'y na sa puso ko.

Home