The Potter's Hand (Tagalog)

Sa biyaya mo, kagandaha'y namalas
Sa buhay ko na Iyong hawak
Lakad patungo sa Iyong dakilang hangarin

Ako'y dinudulog sa Iyong Presensya
Banal na Espritu, gabay niya sa twina
Turuan Mo, Hesus lumakad
Sumalamin Sayo'ng Salita

Puso'y nabihag sa Iyong pagtawag
Buhay kong dinalisay, Sa'yo ay alay
Aking dalangin, patuloy Mong patnubay

Lingapin Mo, turuan Mo, gamitin Mo, Puspusin Mo
Aming buhay tanging Sayo'y laan
Panatiliin Mo, patnubayan Mo
Ituwid Mo bawat lakad ko
Na magpatuloy tungo Sa'yong kadakilaan

Oh Panatiliin Mo, patnubayan Mo
Ituwid Mo bawat lakad ko
Na magpatuloy tungo Sayong kadakilaan
Nang makamtan pangakong
Buhay na walang hanggan

Home

Next song