Tinapay ng Buhay

Ito ang Tinapay ng buhay,
Ka'nin mo't makibahagi;
Ito ang Tinapay ng buhay,
Ka'nin mo't makiisa.

'Yan ang katawang nabayubay
Upang ikaw ay mabuhay;
'Yan ang katawang naghirap
Upang iyong kamtan
ang buhay na walang hanggan.

Ito ang saro ng Bagong Tipan,
Inumin mo't makibahagi;
Ito ang saro ng Bagong Tipan,
Inumin mo't makiisa.

'Yan ang dugong dumanak
Upang ikaw ay luminis;
'Yan ang dugo ni Cristo
Na para sa iyo,
Doon sa Kalbaryo ay tumigis.

Home