Wala Kang Katulad, O Diyos

Wala Kang katulad,
Wala Kang katulad,
Wala Kang katulad, O Diyos;
Sa ‘Yong pag-ibig
at kapangyarihan,
Wala Kang katulad, O Diyos.

Habag na di nagmamaliw,
Kapayapaan bilang mang-aaliw,
Sa'yong biyaya at kaluwalhatian,
Wala Kang katulad, O Diyos.

Wala Kang katulad,
Wala Kang katulad,
Wala Kang katulad, O Diyos;
Sa'yong kalinga at katapatan,
Wala Kang katulad, O Diyos.

Awa na palaging sariwa,
Lubos at ganap
ang Iyong pang-unawa;
Sa Iyong katuwiran at kabanalan,
Wala Kang katulad, O Diyos.

Wala Kang katulad,
Wala Kang katulad,
Wala Kang katulad, O Diyos;
Sa Iyong pangako at kabutihan,
Wala Kang katulad, O Diyos.

Galak na ‘di napaparam,
Pumapawi ng lahat
kong agam-agam
Sa Iyo ang papuri at karangalan,
Wala kang katulad, O Diyos.

Ikaw lamang ang nais ng buhay ko

Wala Kang katulad,
Wala Kang katulad, O Diyos.

Habag na di nagmamaliw,
Kapayapaan bilang mang-aaliw
Awa na palaging sariwa
Lubos at ganap ang Iyong pang-unawa
Galak na'di napaparam
Pumapawi ng lahat kong agam-agam

Home