Walang Hanggang Pasasalamat

Salamat, sa Iyo Aming Ama
Salamat, sa Iyong mga likha
Salamat sa liwanag
ng araw at buwan
Salamat sa Iyo O Diyos

Salamat, Panginoong Hesus
Salamat sa Iyong pagliligtas
Salamat sa buhay
na walang hanggan
Salamat, salamat sa Iyo

Walang hanggang pasasalamat
Ang sa Iyo'y aking sasambitin
Maging sa huling sandali
ng aking buhay,
Pasasalamat sa Iyo'y
walang hanggan.

Salamat, Espiritung Banal
Salamat sa liwanag ng buhay
Salamat sa walang hanggang
patnubay mo
Salamat sa Iyo O Diyos

Salamat sa mga magulang ko
Salamat sa mga kapatid ko
Salamat sa lahat ng kaibigan ko
Salamat, salamat sa Iyo

Walang hanggang pasasalamat
Ang sa Iyo'y aking sasambitin
Maging sa huling sandali
ng aking buhay,
Pasasalamat sa Iyo'y
walang hanggan.

Salamat sa bawat pagsubok
Salamat sa tibay ng loob
Salamat sa landas ng pagbabago
Salamat sa Iyo O Diyos

Salamat sa wagas na pag-ibig mo
Salamat, inibig Mo ako
Salamat sa bawat
taong nagmamahal
Salamat, salamat, sa Iyo.

Walang hanggang pasasalamat
Ang sa Iyo'y aking sasambitin
Maging sa huling sandali
ng aking buhay,
Pasasalamat sa Iyo'y
walang hanggan.

Home