Walang Imposible Sa Diyos

Ang Diyos ay nagmamahal
Ang Diyos ay nagmamalasakit
Sa mga taong nalalayo
sa Kanya'y nawawaglit
Bakit di mo subukan
ngayon sa Kanya'y lumapit
Siya sa iyo'y naghihintay
Walang imposible sa Diyos

Patatawarin ka ni Hesus
Lumapit ka't manalig ng lubos
Walang imposible sa Diyos
Kapangyarihan Niya'y dakila
Pangako Niya'y buhay na sagana
Walang imposible sa Diyos.

Taglay mo ma'y kabiguan
Sakit o mga karamdaman
Magagawa Niyang lunasan
Walang imposible sa Diyos.

Home