Walang Kabiguan Sa Langit

Walang kabiguan sa langit
Wala ng pagluha't sakit
Wala ng pusong mahahapis
Awita'y wala ng patid
Ulap sa lupa'y papawiin
Doo'y di na mapapansin
Galak na walang kahulilip
Tuwa'y di na magmamaliw

Sa langit ako patutungo
Tahanan ng na kay Cristo
Tanang Tinubos ng Cordero
sa Luklukan Niya'y tutungo
nasasabik na masilayan
kal'walhatia'y matanaw
liligayang ganap kung siya'y mamasdan
doon sa bayang ginintuan

Wala ng luksang alaala
sa langit na ubod saya
doon sa lunsod ng ligaya
kamatayan na wala na
kabataa'y mananatili ;
kasiraa'y mapapawi
matulad kay Cristong l'walhati
araw at bitwi'y lalagi

Home