Si Hesus ang Lahat sa Buhay

Si Hesus ang lahat sa buhay
kaya may saya
Si Hesus ang lahat sa buhay
kaya may saya
Problema'y dumarating
Ito'y kanyang lulutasin
Si Hesus ang lahat sa buhay
kaya may saya.

Kasama si Hesus,
Tumatamis araw-araw
Kasama si Hesus,
Lagi ko Siyang mahal
Siyang tagapagligtas
Siyang ating hinihintay
Kasama si Hesus,
Tumatamis araw-araw

'Pagkat Siya'y'di nagbabago
Siya'y kahapon, ngayon at kailanman
'Pagkat Siya'y'di nagbabago
Siya'y kahapon, ngayon at kailanman

Home