Vykoupený drahou krví Kristovou

1. Vykoupený drahou krví Kristovou
z otroctví hříchu na věky jsem.
Milost Boží k odpuštění hotovou přijímám. Pokoj mám v srdci svém.

Refrén:
Draze jsem (draze jsem) vykoupen (vykoupen),
zlatem ne, ani stříbrem, to vím,
ale drahou krví Pána Ježíše –
radostně to vždy rád dosvědčím.

2. Že jsem vykoupen bez zásluh, milostí,
čtu si rád na stránkách Knihy knih.
Ze tmy k světlu, ze smutku do radosti
vede mne v Kristových šlépějích.

3. Duchem svatým ke dni vykoupení jsem
jako závdavkem zapečetěn;
ujišťuje, že jsem Božím dítětem,
předmětem otcovské péče jen.

4. Vnitřní ujištění mám, že Boží jsem;
svobodný – otrokem Kristovým!
Rodit může růže nebo hloží zem,
v nebi že budu s Ním, jistě vím.

Home