Ama namin

Ama Namin
Nasa langit
Sambahin ang ngalan mo
Ang iyong kalooban at katuwiran
Mag hari sa amin, dito sa lupa

Tapat ka sa araw araw
Iningatan at ako'y sayo

Hinugasan ang kasalanan
Pinatawad noon,
Ngayon at kailanman
Kapangyarihan, kaluwalhatian
Karangalan, sa'yong sayo

Ako'y binago
Binihisan

Tinawag mo akong anak
Ang iyong pag papala

Lupang nakikita
Ang kabutihan mo sumasama

Tapat ka sa araw araw

Iningatan at ako'y sayo

Hinugasan ang kasalanan
Pinatawad noon, ngayon
Kailanman
Kapangyarihan, kaluwalhatian
Karangalan sayong sayo

Hinugasan ang kasalanan
Pinatawad noon, ngayon at
Kailanman
Kapangyarihan, kaluwalhatian
Karangalan sayong sayo

Halleluya! Halleluya! Halleluya!

Purihin ang Diyos
Sa kanyang kabutihan

Halleluya! Halleluya!

Hesus!

Home