Halinat Sama Sama

Halina’t sama-sama
Purihin natin Siya
Halina’t sama-sama
Awitan natin Siya

Ipalakpak ang inyong kamay
Itaas at ikaway
Lahat ay magsabing
Diyos ay buhay

Lahat ay magsabing
Diyos ay buhay!

Home