Alam kong may magagawa ang Diyos

Alam kong may magagawa ang Diyos
Alam kong may magagawa ang Diyos
Kung ako'y magtatapat sa kanya 'y maglilingkod
Alam kong may magagawa ang Diyos

Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko
Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko
Kung ako'y magtatapat sa kanya'y maglilingkod
Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko

Home