177. Sviť, jen dobře sviť

Sviť, jen dobře sviť, vždyť celý svět je v tmách, sviť, jen dobře sviť, jak maják na vlnách! Sviť na cestu žití, sám Světlem se řid, svůj rozežeň mrak, i v dálku dobře svit!

Bdi, jen stále bdi a tmám se nepoddej, bdi, jen stále bdi, a v boj jít neváhej! Bdi a v Boží síle do všech bojů jdi, máš vítězství v Něm, jen ve dne v noci bdi!

Věř, jen pevně věř, bdi, Pán Ježíš že je tvůj, věř, jen pevně věř, a při Něm vždycky stůj! Věř: nezradí nikdy svůj v soužení lid, jdi jen věrně s Ním, v Něm rozhojňuj svůj svit!

Pros, jen s vírou pros, zbraň modlitba tvá je, pros, jen s vírou pros, Pán slyší prosby tvé! Proso dary Ducha, lásky Kristovy, ON vyslyšením na prosby odpoví!

Trp, jen tiše trp, vždyť Pán tvůj trpěl též, trp, jen tiše trp, a k cíli snažně běž! Trp s odvahou víry: vítězem je Pán, ke slavnému cíli budeš zachován!

D, D/a, D, D/a, D, D7, G, (G7+), e, e/h, e, e/h, A7, D, D/a, D, D7, G, H7, E, E7, A7, h, d dim, D, Fis7, H, e, D/a, A7, D, (d dim, D)

Home

Next song