Bukal ng kabutihan

Siya ang lumikha ng langit at lupa
Sa Kaniya rin nagmula bawat tinataglay,
angking buhay
Paningin ay binigay, tinig, pandinig,
mga kamay
Naghahayag ng layunin ng buhay

Ibon ay gumagawa ng tahanan
nilang pugad
Saan ba nagmula gan'tong
katangian, kalikasan
Kundi sa Diyos na nagbigay
lakas at kakayahan
(Upang magampanan ang layunin ng buhay 2x)

Aalalahanin ko, pagbubulayan
Sa tuwina ang biyayang
nakamtan mula sa Diyos
Di magsasawa, papupurihan
(Ang Diyos na bukal ng kabutihan 2x)

Hawak ng kamatayan,
kabulukan ay taglay
Namulat ng napupuno ng pagdududa,
kasalanan
Ngunit Siya'y nag-alay ng dugo,
buhay at pagmamahal
(Binigay Niya ang layunin ng buhay 2x)

Aalalahanin ko, pagbubulayan
Sa tuwina ang biyayang nakamtan mula sa Diyos
Di magsasawa, papupurihan
(Ang Diyos na bukal ng kabutihan 2x)

Binago Mo, tinuturuan Mo
Inaayos ang bawat lakad ko
Ang isip ko'y nililinis Mo
Kaya't ang puso ko ngayon. .
Nag-aabang tanging sa kalooban Mo
Sakdal na layunin Mo…

Aalalahanin ko, pagbubulayan
Sa tuwina ang biyayang nakamtan mula sa Diyos
Di magsasawa, papupurihan
Ang Diyos na bukal ng kabutihan

Alalahanin mo, at pagbulayan
Sa tuwina ang biyayang nakamtan mula sa Diyos
at huwag magsawa, at papurihan
Ang Diyos na bukal ng kabutihan

at huwag magsawa, at papurihan
Ang Diyos na bukal ng kabutihan

Ang Diyos na…

Bukal ng kabutihan

Home